• prew_img5
  • prew_img7
  • prew_img1
  • prew_img2
  • prew_img3
  • prew_img4
  • prew_img6
1 2 3 4 5 6 7

PROJEKT MEM-TP: PROJEKT MEM-TP: Pakiety szkoleniowe dla profesjonalistów zdrowotnych – poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych dla migrantów i mniejszości etnicznych, w tym romów

Świadczenia zdrowotne dla migrantów i mniejszości etnicznych
– kompetencje kulturowe profesjonalistów medycznych,

Kraków, 2015

 

Szanowni Państwo,

Intencją niniejszego pisma jest przedstawienie międzynarodowego projektu, w którym bierze aktualnie udział Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum: “Training packages for health professionals to improve access and quality of health services for migrants and ethnic minorities, including the Roma (MEM-TP project)” – „Pakiety szkoleniowe dla profesjonalistów zdrowotnych – poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych dla migrantów i mniejszości etnicznych, w tym Romów. Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską za pośrednictwem Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (CHAFEA), a jego głównym celem jest przegląd, dopracowanie, pilotaż oraz ewaluacja szkoleń dla profesjonalistów zdrowotnych prowadzących do poprawy dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych dla wskazanych w tytule projektu grup (więcej informacji na temat celów i działań w ramach projektu ujęto w załączniku).

Modelowe szkolenie, opracowane w ramach projektu, koncentruje się na wzmacnianiu umiejętności i kompetencji profesjonalistów zdrowotnych w zakresie opieki dla migrantów i mniejszości etnicznych. Obecnie rozpoczyna się etap pilotażowy: przeprowadzenie szkoleń w 6 krajach, w tym w Polsce. Są to szkolenia trzydniowe, dla 30 osób w każdym kraju – uczestnikami mogą być profesjonaliści medyczni pierwszego kontaktu (podstawowa opieka zdrowotna, lekarze rodzinni, pracownicy systemu ratownictwa, jak również pediatrzy, ginekolodzy, specjalisci opieki psychiatrycznej etc.), którzy do tej pory nie odbyli szkolenia w zakresie opieki dla migrantów/mniejszości etnicznych.

Pilotażowe szkolenie dla Polski, zatytułowane „Świadczenia zdrowotne dla migrantów i mniejszości etnicznych – kompetencje kulturowe profesjonalistów medycznych”, odbędzie się w Krakowie, w dniach 24-26 kwietnia 2015 roku. Niniejszym zwracam się z prośbą o wsparcie w doborze kandydatów do szkolenia – rozpowszechnienie informacji. Rejestracja jest możliwa poprzez stronę Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego – kursy doskonalące (http://www.mckp.uj.edu.pl/?page_id=156; liczba punktów edukacyjnych: 26).  Organizator zapewnia wyżywienie (przerwy kawowe, obiady, kolacje) oraz noclegi i zwrot kosztów dojazdu (dla osób spoza Krakowa), jak również program kulturalny; uczestnicy otrzymają zestaw materiałów szkoleniowych w języku polskim. Szczegółowe informacje na temat programu szkolenia można uzyskać pisząc na adres: anna.szetela@uj.edu.pl. Po zakończeniu projektu pakiety szkoleniowe zostaną udostępnione zainteresowanym instytucjom.

Podsumowanie efektów projektu na szczeblu międzynarodowym jest planowane na ostatni kwartał roku 2015.

Zapraszając na szkolenie, łączę wyrazy szacunku

 

Training packages for health professionals to improve access and quality of health services for migrants and ethnic minorities, including the Roma (MEM-TP project)

EC contract no. 2013 62 09

W grudniu 2013 roku Komisja Europejska przyznała realizację projektu “Training packages for health professionals to improve access and quality of health services for migrants and ethnic minorities, including the Roma (MEM-TP)” międzynarodowemu konsorcjum składającemu się z następujących instytucji: Andalusian School of Public Health (EASP) - koordynator, University of Copenhagen (Dania), Azienda Unità Sanitaria Locale Reggio Emilia (Włochy) oraz University of Amsterdam (Holandia), podwykonawcami projektu zostały International Organization of Migration (IOM), European Public Health Alliance (EPHA), Uniwersytet Jagielloński, National Institute of Public Health (Rumunia) oraz Trnava University (Słowacja).

Celem projektu jest, jak sama nazwa wskazuje, poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych dla migrantów i mniejszości etnicznych w Unii Europejskiej. Dla osiągnięcia tego celu, prace Konsorcjum obejmują:

  • Przegląd sytuacji migrantów oraz mniejszości etnicznych w Europie pod względem dostępności oraz korzystania ze świadczeń zdrowotnych, w tym zakres adaptacji świadczeń do specyficznych potrzeb wskazanych grup.

  • Opracowanie, na podstawie wcześniejszych prac projektowych, ram oraz programu szkoleniowego, zweryfikowanych materiałów szkoleniowych dla świadczeniodawców, zmierzających do poprawy dostępności, jakości i adekwatności opieki dla migrantów oraz mniejszości etnicznych w UE.

  • Opracowanie i zastosowanie procedury umożliwiającej jednostkom odpowiedzialnym za kształcenie kadr medycznych w każdym z zaangażowanych krajów przejęcie własności programów szkolenia, dzięki ich adaptacji do lokalnych uwarunkowań i potrzeb.

W aktywnościach MEM-TP wymieniono: (a) przegląd sytuacji migrantów i mniejszości etnicznych oraz istniejących w UE materiałów szkoleniowych, (b) opracowanie – w oparciu o wyniki etapu pierwszego - modelu pakietu szkoleniowego (materiały oraz metodologia), (c) szkolenie trenerów dla krajów pilotażowych, adaptacja pakietów szkoleniowych oraz szkolenia pilotażowe w sześciu krajach (Dania, Hiszpania, Polska, Rumunia, Słowacja, Włochy), (d) ocena szkoleń pilotażowych oraz (e) weryfikacja pakietów.

 

Postęp prac przedstawia się następująco: wyniki wspomnianych powyżej przeglądów sytuacji są dostępne na stronie projektu (www.mem-tp.org);  na ich podstawie wypracowany został modelowy pakiet szkoleniowy. W styczniu 2015 roku w Andalusian School of Public Health odbyło się szkolenie trenerów połączone z oceną materiałów szkoleniowych i metodologii, w którym wzięły udział po 3 osoby z każdego z zaangażowanych krajów. Kolejny etap stanowi adaptacja pakietów szkoleniowych do uwarunkowań lokalnych oraz przeprowadzenie szkoleń pilotażowych – od marca do maja 2015 roku. Uczestnikami szkoleń pilotażowych winni być profesjonaliści „pierwszej linii”, przez co rozumie się podstawową opiekę zdrowotną, lekarzy rodzinnych, świadczeniodawców z zakresu ratownictwa i opieki psychiatrycznej, jak również pediatrów i ginekologów. Ważne jest, by osoby te nie uczestniczyły wcześniej w tego typu szkoleniach dotyczących szczególnych świadczeń dla migrantów/mniejszości etnicznych.